Video

REKLAMA

Partnerské weby

LOGO_vysocina_chutna

Pražané se zahřejí ekologickým teplem vyrobeným v největší teplárně v republice

teplarna01

Další významná část ekologizačního programu probíhá nyní v teplárně Mělník I, kterou v rámci Skupiny ČEZ provozuje společnost Energotrans, a. s. Jako dílčí projekt s názvem „Snížení emisí SOx v Elektrárně Mělník, K1 - K6“ přitom takzvaná druhá vlna ekologizace započala již v roce 2012, kdy byly zahájeny přípravy realizace opatření pro snížení emisí oxidu dusíku a emisí tuhých znečišťujících látek. Cílem celého ekologizačního programu je zajištění plnění závazných emisních limitů a tím další provoz největší teplárny v České republice.

REKLAMA

„Do záměru projektu i do zadávací dokumentace byla vybrána jako nejvýhodnější výstavba dvou nových linek pracujících na principu technologie mokré vápencové vypírky. Cílovým parametrem byla stanovena hodnota emisí SOx na 130 mg/Nm3. V současné době již máme uzavřené výběrové řízení, které proběhlo podle přísných podmínek zákona o zadávání veřejných zakázek. Známý je i vítěz, s nímž s ohledem na zákonnou lhůtu pro případné podání námitek k výsledku byla smlouva podepsána koncem července,“ říká Martin Hora, technický ředitel společnosti Energotrans.

Jak ještě přiblížil, kvalifikační kolo zájemců o účast v tendru bylo zahájeno v září 2015. Celkem se kvalifikovalo osm firem, přičemž pět z nich ve finále podalo určitou nabídku. Otevírání obálek s nabídkami pak proběhlo veřejně za účasti zástupců všech uchazečů v lednu 2016. „Zpracování nabídek uchazeči a zejména následné hodnocení nabídek si vyžádalo osm měsíců intenzivní práce zástupců společnosti Energotrans i liniových útvarů Skupiny ČEZ v čele s útvarem nákupu. Jen v průběhu zpracování nabídek vznesli uchazeči značné množství doplňujících dotazů, u nichž zákon stanovuje přísné podmínky pro termín a formu odpovědí,“ dodal Martin Hora.

Vítězem tendru se nakonec stala společnost DIZ Bohemia, s. r. o., která zajistí realizaci odsíření teplárny Mělník I za 1,6 miliardy korun. „Od počátku jsme se také zaměřili na využití fondů Evropské unie na spolufinancování investice. Vhodný dotační zdroj představoval Operační program Životní prostředí 2014 – 2020 (OPŽP), konkrétně specifický cíl zaměřený na snižování emisi stacionárních zdrojů. Naše žádost o poskytnutí podpory splnila všechna kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti a rovněž vyhověla kritériím věcného hodnocení a dosáhla dostatečného počtu bodů. Na základě doporučení Výběrové komise Řídicího orgánu OPŽP byl proto náš projekt v dubnu schválen Řídícím orgánem OPŽP k podpoře a byla mu přiznána dotace ve výši 400 milionů korun. V nejbližší době proto předložíme podklady potřebné pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace,“ poznamenal Martin Hora.

Dílčí projekt je hotov, nyní je ve zkušebním provozu

V samém závěru roku 2015 již zahájila společnost Energotrans roční zkušební provoz zařízení pro snížení emisí oxidu dusíku (NOx) a emisí tuhých znečišťujících látek (TZL) vypouštěných do ovzduší. Tedy dílčího projektu celé druhé vlny ekologizace. Investiční akci za zhruba jednu miliardu korun realizovaly General Electric (Alstom, s. r. o., GE Group, Brno) a NOEN, a. s. Smyslem celé akce je snížení emisí NOx o cca 370 t/rok a emisí TZL o více než 40 t/rok, přičemž tato čísla prezentují procentuální snížení o 20 %, respektive 30 %, oproti stavu před realizací opatření. Projekt byl rovněž spolufinancován z Evropských strukturálních fondů.

„Snížení emisí NOx bylo realizováno jak v oblasti primárních, tak i oblasti sekundárních opatření. Primární opatření předcházejí vzniku NOx během spalovacího procesu. V prvém případě se proto jednalo zejména o optimalizaci a seřízení regulace procesu hoření, přesné měření primárního vzduchu v kombinaci s měřením a dávkování paliva, spalování při nízkém přebytku spalovacího vzduchu a použití recirkulace spalin. Sekundární opatření pak spočívají v odstraňování již vzniklých NOx s pomocí vstřikování redukčního činidla do přesně určených míst ve spalovací komoře kotle. Výsledkem je chemická reakce, během níž vzniká elementární dusík a vodní pára. Součástí projektu byla i instalace elektroodlučovačů pro snížení TZL,“ uzavírá Martin Hora. 

Omezením produkce tuhých znečišťujících látek, plněním nových přísnějších emisních limitů NOx a stejně tak i SOx má EMĚ I jako největší teplárna v České republice nakročeno tím správným směrem k zajištění podmínek pro dlouhodobou ekologickou a spolehlivou dodávku tepla pro Prahu. Z tohoto tepelného zdroje je totiž zásobováno teplem 220 tisíc domácností hlavního města.

elektroodlucovac snizeni emisi CEZ 1

Zařízení na snížení TZL, montáž střechy elektroodlučovače (EO).

elektroodlucovac snizeni emisi CEZ 2

Zařízení na snížení TZL, práce při montáži usazovacích elektrod elektroodlučovače.

elektroodlucovac snizeni emisi CEZ 3

Část primárních opatření pro snížení NOx – zapojení a vedení recirkulovaných spalin podél elektroodlučovače do kotle.

Foto: archiv ČEZ

Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severní a střední Čechy

 

REKLAMA